Připomínky k návrhu územního plánu před společným projednáním s dotčenými orgány

Pročetli jsme si návrh územního plánu vydaný ke společnému projednání s dotčenými orgány a podali jsme k němu následující připomínky.

1/ Připomínka ke stanovení podmínek využití ploch pro bydlení

Návrh ÚP v části c) urbanistická koncepce uvádí, že hlavní rozvíjející funkcí řešeného území je a bude bydlení. V části f) ovšem návrh ÚP pro nové plochy, které mají být pro bydlení, kromě staveb rodinných domů také podmíněně připouští stavby jako autoservisy, pneuservisy a drobná výrobní zařízení za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území a když bude zajištěno, že se nepříznivé vlivy z provozu na okolí nebudou projevovat nadměrně mimo hranici pozemku.
Myslíme si, že každá výrobní činnost umístěná v ploše bydlení svým provozem do určité míry negativně ovlivňuje okolí, byť by to bylo za splnění limitů zákonem předepsaných. Jak se bude prokazovat, že se nepříznivé vlivy neprojevují „nadměrně“ mimo hranici pozemku? Budou účastníci navazujících řízení splnění takových podmínek schopni uhlídat?
Podle nás nikoliv a proto v souladu s urbanistickou koncepcí návrhu ÚP navrhujeme autoservisy, pneuservisy atd. u ploch pro bydlení přesunout do nepřípustného využití těchto ploch. Takové činnosti podle našeho názoru patří na plochy výrobní, eventuálně na plochy smíšené obytné. Vždyť obec chce „vytvářet pro obyvatele podmínky pro kvalitní bydlení“, jak se na mnoha místech píše ve výrokové části návrhu ÚP i v jeho odůvodnění pro společné jednání.

2/ Připomínka k navržené minimální velikost stavebních pozemků

Myslíme si, že navržená minimální velikost stavebních pozemků stanovená v části f) návrhu ÚP pro plochy bydlení není v souladu s hlavními cíli rozvoje, jak je návrh ÚP v části b) uvádí, zejména se zachováním a rozvíjením veškerých hodnot území a respektováním historicky založené urbanistické struktury obce, včetně zachování územní identity jednotlivých sídel, místních částí a samot v řešeném území. Zejména v okrajových částech sídel nebo v navržených plochách o výměře větší než 0,5 ha takto stanovená minimální výměra stavebního pozemku může vést ke změně charakteru zástavby z venkovského typu (kterou návrh ÚP v různých svých částech chrání z důvodu návaznosti území na venkovské usedlosti a předpokládá rozvolněnou zástavbu rodinných domů venkovského typu s prostornými zahradami) na zástavbu přibližující se typu městskému. Navrhujeme zvýšit minimální výměru stavebního pozemku pro jednotlivé plochy tak, aby odpovídala výměře pozemků zástavby, na kterou se navazuje. Zejména předepsaných 850 m2 (a v některých případech ještě méně) pro místní části neodpovídá realitě. Minimální výměru stavebního pozemku pak navrhujeme uvést u každé plochy, nikoliv obecně pro celé území. Případně místo výměry uvést, kolik RD je zde možno postavit.

3/ Připomínka ke stanovení podmínky doplnění veřejné zeleně pro plochy nad 0,5 ha

Návrh ÚP ve svých částech c), d) a na dalších místech včetně odůvodnění předepisuje, že veškeré navržené plochy pro bydlení s výměrou větší než 0,5 ha budou doplněny veřejnou zelení v rozsahu 20% řešené plochy. Jak se tato podmínka dostane do navazujících řízení jednotlivých záměrů postupně realizovaných v dané ploše tak, aby po úplném zastavění plochy byla skutečně splněna? Jedná se o plochy veřejné zeleně, tedy veřejně přístupné. Navrhujeme tyto veřejné plochy vymezit rovnou v územním plánu. Ne na všechny plochy spadající pod tuto podmínku jsou totiž předepsané či zpracované územní studie.

4/ Připomínka ke stanovení podmínek využití plochy VS/VS13

Již od doby, kdy obec zvažovala pořízení nového územního plánu, apelujeme na zastupitele, aby obec nepromarnila šanci v územním plánu zamezit možné budoucí přeměně spalovny dřevní štěpky, která se nachází na ploše VS/VS13, na spalovnu odpadu – je pravděpodobné, že to legislativa v budoucnu umožní. Důvodem byla obava ze zhoršení kvality ovzduší (spalovna), zvýšení zátěže obyvatel hlukem (peletárna), nárůstu nákladní dopravy při návozu odpadu a dopravě dřeva (destrukce cest, hluk, zhoršení ovzduší).
V podmínkách pro využití plochy VS/VS13 se v souladu s naším přáním objevila v přípustném využití spalovna dřevní štěpky. V nepřípustném využití ale chybí: zařízení na zpracování nebo spalování odpadu (kromě dřevní štěpky), zařízení na výrobu pelet. Navrhujeme doplnění těchto zařízení do nepřípustného využití plochy.