Stanovy

Článek 1
Název, forma a sídlo

Spolek Sedlce pro život (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Sedlce 70, 374 01 Svatý Jan nad Malší.

Článek 2
Charakter a poslání spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, dále k činnosti vedoucí ke zlepšení fungování státní správy a samosprávy a udržení kvalitního společenského prostředí a to zejména v katastrech Sedlce, Svatý Jan nad Malší, Chlum nad Malší.

Článek 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:
a)  ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
b)  prosazování a ochrana práv občanů vůči státní správě a samosprávě.

Článek 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a)  účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny,
b)  praktická činnost ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy v souladu s posláním a účely spolku,
c)  organizování kampaní a petičních akcí v souladu s posláním a účely spolku,
d)  pořádání vzdělávacích akcí a osvětová činnost.

Článek 5
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
b)  být pravidelně informován o dění ve spolku,
c)  posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
d)  předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:
a)  dodržovat stanovy,
b)  chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
c)  sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Článek 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Článek 7
Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a)  schválila případné změny stanov,
b)  zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala,
c)  schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d)  určila koncepci činnosti spolku na další období,
e)  stanovila výši členských příspěvků,
f)  schválila rozpočet spolku na příští období,
g)  zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
h)  rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
i)  vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku, která si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V kompetenci výboru spolku je také předsedu a místopředsedu odvolat.

Výbor spolku je tříčlenný. Jeho funkční období je pětileté. Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku jsou ostatní členové výboru spolku povinni do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru spolku.

Statutárním a kolektivním orgánem spolku je výbor spolku. Každý člen statutárního orgánu zastupuje spolek sám v plném rozsahu.

Ve výjimečných případech může jménem spolku na základě plné moci jednat člen spolku nebo i jiná osoba. Plnou moc může udělit statutární orgán spolku. Zmocnění k zastupování musí být učiněno písemnou plnou mocí.

Článek 8
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. Znění těchto Stanov bylo schváleno shodou zakladatelů dne 29. 5. 2016