Degradace ploch pro bydlení v návrhu nového územního plánu

Na úředních desce visí a na obecním úřadě je k nahlédnutí návrh nového územního plánu, který jde dne 16. 10. do společného projednání s dotčenými orgány (jednání je neveřejné).

Klidné bydlení

Návrh ÚP v části c) urbanistická koncepce uvádí, že hlavní rozvíjející funkcí řešeného území je a bude bydlení. V části f) ovšem územní plán pro nové plochy, které mají být pro bydlení, kromě staveb rodinných domů také podmíněně připouští stavby jako autoservisy, pneuservisy a drobná výrobní zařízení za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území a když bude zajištěno, že se nepříznivé vlivy z provozu na okolí nebudou projevovat nadměrně mimo hranici pozemku.

Zádrhel

Myslíte, že tyto podmínky budou v rámci stavebních řízení prokazatelné a že je bude stavební úřad a účastníci stavebního řízení hlídat?

Podle nás nikoliv a proto v souladu s urbanistickou koncepcí návrhu ÚP budeme chtít autoservisy, pneuservisy atd. u ploch pro bydlení přesunout do nepřípustného využití těchto ploch. Takové činnosti podle našeho názoru patří na plochy výrobní, eventuálně na plochy smíšené obytné.

Připomínky k návrhu ÚP může do 23. 10. podat každá osoba (nejen vlastník či soused dotčených pozemků) a to písemně na stavební úřad v Trhových Svinech Ing. Rojdlovi na odbor územního plánování.