Co dalšího se nám nelíbilo v návrhu územního plánu

Při psaní připomínek k návrhu územního plánu jsme se plně neztotožnili s dalšími jeho ustanoveními. Pokud ovšem níže uvedené odstavce budou vyjadřovat konsensus většiny obyvatel žijících v řešeném území, vedení obce a dotčených orgánů, nemáme připomínek. Chceme jen upozornit, že by všichni měli by být připraveni přijmout odpovědnost za nevratnou změnu charakteru území, ve kterém žijí či podnikají. A možná někoho motivovat k podání vlastních připomínek…

Plochy, plochy a zase plochy

Z poslední zprávy o uplatňování ÚP Svatý Jan nad Malší vyplývá, že zastavitelné plochy vymezené ve schválené ÚPD jsou využity jen citujeme „z cca 20-25% celkové kapacity“. Návrh ÚP přebírá všechny plochy schválené ÚPD a dále navrhuje nové zastavitelné plochy. Dochází tedy k disproporci mezi závěry zprávy o uplatňování ÚP a návrhem ÚP.
Návrh ÚP odůvodňuje velikost navržených zastavitelných ploch například tím, že z navržených 14,13 ha ploch pro výstavbu rodinných domů se 10,5 ha nevyužije z důvodů nechtěného soužití, nerealizovatelnosti, odpadu bytového fondu či možnosti přípustného využití ploch. Tato „redukce“ dle návrhu ÚP po přepočtu na počet domů a obyvatel znamená, že místo navrhovaného nárůstu o 212 rodinných domů pro 531 obyvatel dojde k nárůstu jen o 54 domů pro 394 obyvatel (v odůvodnění pro společné jednání je chybně výsledek výpočtu 24 domů pro 135 obyvatel).

V návrhu ÚP se tedy vymezuje o 75% víc ploch pro zástavbu rodinnými domy, než se v tom samém návrhu předpokládá využít.

Výše uvedené odůvodnění velikosti navrhovaných ploch se nám jeví jako účelové – redukce o 75% se rozhodně nedá nazvat „přiměřenou rezervou pro přilákání nových obyvatel“, jak návrh ÚP ve zdůvodnění uvádí.
V číslech počtu obyvatel tato „přiměřená rezerva“ znamená nárůst počtu obyvatel ze současných 571 na 1102. Přičemž z toho v osadách žije nyní 134 obyvatel, dle ÚP by zde „přiměřená rezerva“ tvořila 313 obyvatel.

Dále u některých místních částí (osad) celková navržená výměra zastavitelných ploch téměř zdvojnásobuje výměru současného zastavěného území dané místní části, přičemž tato plocha se blíží ploše zastavěného území hlavního sídla Sv. Jan nad Malší.

Výměra navržených ploch v osadách představuje necelých 70% veškerých navržených ploch v řešeném území, v hlavním sídle je to jen 30%. Oproti tomu v osadách žije jen asi 23% obyvatel.

Je takto koncipovaný návrh zastavitelných ploch ještě udržitelným rozvojem území?

Jak je to ve vztahu ke stanovení podmínek ochrany hodnot, kde návrh ÚP klade důraz na řešení přechodu urbanizovaných části do neurbanizovaného území aby nedocházelo k nadměrné suburbanizaci okrajových částí sídel? Když navíc návrh ÚP nepodmiňuje výstavbu v navržených zastavitelných plochách napojením na stávající nebo navrhovanou technickou infrastrukturu a povoluje individuální řešení nebo je nutný zábor ZPF ve třídě ochrany I. a II.?

A dále, některé zastavitelné plochy převzaté ze schválené ÚPD, které nebyly dosud zastavěny, jsou v návrhu ÚP zakresleny jako plochy zastavěného území a přeneseny do „rezerv“ pro další výstavbu v nevyužitých částech zastavěného území. Podle našeho názoru se tak účelově snižuje výměra dosud nevyužitých zastavitelných ploch jako podpora argumentu pro návrh nových zastavitelných ploch.