Obnova drobných církevních staveb

Také jste si jich všimli při toulkách po okolí? Kříže, boží muka, kapličky – stojí tu stejně dlouho jako pole, lesy, cesty. Vybízejí nás k zastavení, odpočinutí i zamyšlení. Jsou odkazem našich předků, kulturním dědictvím. Některé z nich jsou dokonce chráněnými kulturními památkami.

Žel, ne všichni spoluobčané se k nim chovají s úctou. Příkladem neuctivého jednání jsou odřezané kříže z kamenných podstavců, které čekají, až je někdo ukradne (nebo obnoví?). Rozhodli jsme se poškozené stavby opravit a časem vybudovat nové. Dopisem, jehož znění naleznete níže, jsme požádali naší obec o pomoc. O dalším postupu budeme informovat na našem webu.

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,

V územním plánu naší obce máme zakotvenu ochranu drobných církevních staveb v těchto odstavcích textové části:

I.
b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Ochrana a rozvoj hodnot
Kulturní hodnoty
Nemovité kulturní památky
H6 – boží muka za vsí Sedlce – Číslo rejstříku 34557/3-432
ochrana: viz příslušný statut, v maximální míře zachovat dobové prvky, dostavby a přestavby může zpracovat pouze autorizovaný architekt

Další urbanistické a architektonické hodnoty
H12 – pomníky, kaple, kříže, boží muka
ochrana: ponechat, respektovat bezprostřední okolí

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch Urbanistická koncepce
…akceptovat hlavní hodnoty sídla, tj. především dochovanou urbanistickou podobu tradiční venkovský charakter zástavby, půdorysnou strukturu a výškovou hladinu zástavby, kulturní památky, objekty lidové architektury, původní zemědělské usedlosti, rovněž prvky drobné architektury – kříže, boží muka, kapličky

——

Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k poničení některých drobných církevních staveb, kde je předepsána ochrana, žádáme Obec, aby zajistila jejich opravu. V první řadě se jedná o stavby:

Kříž na kamenném podstavci na hranici pozemků p.č. 4544/4 a 4544/8 k.ú. Sv. Jan (za křižovatkou silnice Velešín/Ján s asfaltkou k areálu ZD). Stav: kovový kříž je odřezán, kamenný podstavec dosud stojí.

Kříž na kamenném podstavci na hranici pozemků p.č. 4781 a 4689/12 k.ú. Sv. Jan (u pí. Petrů na začátku Burdinky). Stav: kovový kříž je odřezán, kamenný podstavec dosud stojí.

Opravu těchto dvou křížů bychom provedli svépomocí, Obec bychom požádali o zajištění finančních prostředků na materiál s tím, že se pokusíme sehnat sponzorské dary na (spolu)financování. Náklady odhadujeme do 10-20 tisíc Kč.

Je možné, že jsou poškozené ještě další stavby, pokud Obec bude souhlasit, zmapujeme aktuální stav.

——

Dále bychom rádi, se souhlasem Obce, na vlastní náklady umístili/vybudovali nové drobné stavby:

  • kříže na západním a východním okraji Sedlce (p.č. 204/4 a 793/1 k.ú. Sedlce, soukromé pozemky)
  • kapli na pozemku bývalého dětského hřiště (p.č. 176/4 k.ú. Sedlce, obecní pozemek v ÚP jako občanská vybavenost sport)

Jde jen o povolení ze strany Obce a zahrnutí do přípravy návrhu zadání nového územního plánu.

Prosím, abyste naši žádost projednali a informovali nás o výsledku.

S přátelským pozdravem

Za Spolek Sedlce pro život

Ing. Josef Kubát
místopředseda výboru