K čemu jsou obecní vyhlášky

Všimli jste si, že v některých jiných obcích se neděje to, co Vás trápí doma? Mají tam například v neděli klid, kdy nikdo nehlučí sekačkami či cirkulárkou, větve po prořezu stromků se drtí či odváží na místo k tomu určené a nikdo je nespaluje, nikdo nevyváží posečenou trávu na obecní pozemky… Patrně tam mají dobře zavedené obecně závazné vyhlášky a kontrolu jejich dodržování. Když totiž nelze neukázněným občanům domluvit po dobrém, možná stojí za to „pohrozit sankcí“.

Obce mohou vydávat tzv. obecně závazné vyhlášky, kterými mohou na svém území ukládat povinnosti. Nedodržení vyhlášky je potom přestupkem, za který může obecní úřad obce udělit pokutu až do výše 30 000 Kč.

Vyhlášky například mohou:

  • stanovit z důvodu ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, že některé činnosti mohou být vykonávány jen v určitých časech a místech nebo nesmějí být vykonávány na určitých místech
  • omezit používání hlučných zařízení o nedělích a svátcích či ve večerních a ranních hodinách
  • zakázat spalování biologického materiálu v otevřených ohništích
  • stanovit povinnosti s ohledem na ochranu čistoty veřejných prostranství nebo životního prostředí
  • stanovit podmínky konání veřejných kulturních a sportovních akcí
  • atd.

Jak probíhá vydávání vyhlášek?

Obec musí dodržet při vydávání vyhlášek tento postup:

  1. schválení zastupitelstvem
  2. zveřejnění na úřední desce
  3. zaslání Ministerstvu vnitra

Vyhlášky musí schválit zastupitelstvo na svém zasedání. Poté se vyhláška obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů (kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým). Bez zveřejnění na úřední desce nenabude obecně závazná vyhláška účinnosti.

Pokud ve vyhlášce není uvedeno datum, kdy nabývá účinnosti, platí, že nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce. Obec ale může stanovit i pozdější datum (třeba od nového roku). Výjimečně, pokud to vyžaduje nějaký naléhavý obecní zájem (což by mělo být řádně zdůvodněno), může vyhláška nabýt účinnosti i dříve, ale nikdy ne dřív než byla vyvěšena na úřední desce a občané měli možnost se s ní seznámit.

Co nejdříve po vyhlášení musí obce každou vyhlášku poslat Ministerstvu vnitra. Ministerstvo je zodpovědné za prvotní kontrolu zákonnosti. Ministerstvo může vyzvat obec ke zjednání nápravy, pozastavit účinnost vyhlášky a případně podat návrh Ústavnímu soudu na její zrušení.

Pravidla pro vydávání vyhlášek

Otázka místního významu

Vyhlášky mohou upravovat jen otázky místního významu, které jsou v zájmu občanů obce.

I bez zákonného zmocnění

Obce mohou vydávat vyhlášky na základě zákonného zmocnění, případně přímo na základě článku 104 odst. 3 Ústavy i bez tohoto zákonného zmocnění.

Jen v nutném rozsahu

Vyhlášky mohou stanovit povinnosti jen v takovém rozsahu, v jakém je nutné chránit nějakou hodnotu, jako je veřejný pořádek, život a zdraví apod. Teoreticky tak lze zakázat činnosti tyto hodnoty ohrožující např. na všech veřejných prostranstvích v obci. Častěji však bude zákaz nebo stanovení povinnosti odůvodnitelné jen na části veřejných prostranstvích.

Konkrétnost

Stanovení povinnosti nebo zákazu přitom musí být co nejkonkrétnější, a to jak do popisu např. zakázané činnosti, tak do vymezení lokality, kde je tato činnost zakázána. Nestačí tak třeba obecně zakázat tuto činnost na všech místech v obci, kam mají přístup děti.

Jiný předmět a cíl regulace než zákon

Vyhlášky dále nesmí upravovat otázku, která je již upravena zákonem. Pokud vyhláška upravuje podobnou problematiku jako zákon, zkoumá se, zda se liší v předmětu nebo cíli regulace. Vyhlášky tak v některých případech mohou regulovat oblasti zákonem upravené, musí však upravovat „bílá místa“ v zákonné úpravě, anebo mít jiný účel regulace (např. stanovení sečí nikoli z důvodu zamezení šíření škodlivých organismů, ale z estetických důvodů).

Další

Konečně vyhláška nesmí být v rozporu se zákonem, absurdní anebo zneužívající institut obecně závazné vyhlášky. Oblasti veřejného pořádku, které lze regulovat vyhláškami, vymezilo Ministerstva vnitra ve svém Metodickém pokynu.

Jak se bránit nezákonné vyhlášce?

Obecní vyhlášku může zrušit pouze Ústavní soud, a to na návrh Ministerstva vnitra. Na to se tedy může každý obrátit s podnětem. Každý, kdo tvrdí, že mu bylo zásahem orgánu veřejné moci (např. zásahem policisty, který vynucoval dodržení obecně závazné vyhlášky) zasaženo do jeho základních práv a svobod, může po vyčerpání opravných prostředků podat ústavní stížnost, která může být spojena s návrhem na zrušení obecně závazné vyhlášky obce.

Obec musí umožnit do vyhlášky nahlédnout

Obce jsou povinny vést evidenci vyhlášek, které vydaly. Musí umožnit komukoli na vyžádání do vyhlášky nahlédnout (na obecním úřadě). Většina obcí ale zveřejňuje vyhlášky i na webu.

Zdroj: Poradna Franka Bolda

Co já s tím?

Když se podíváme na seznam obecně závazných vyhlášek naší obce, situace zdá se býti spíše tristní. Zkuste poslat zastupitelům podnět, aby se zasadili za vydání vyhlášky, která Vám chybí. Náš spolek určitě nějaké podněty v budoucnu připraví.