Náš podnět do územního plánu

Na základě výzvy uveřejněné na úřední desce obce dne 17. 3. 2017 jsme dnes podali podnět do územního plánu. O dalším postupu budeme informovat na našem webu.

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,

Na základě výzvy uveřejněné na úřední desce dne 17. 3. 2017 podáváme tento podnět do územního plánu a žádáme o jeho zanesení do návrhu zadání územního plánu.

Základní požadavky na koncepci rozvoje území obce

Při stanovení urbanistické koncepce důsledně využít nástroje pro regulaci nejen plošného, ale i prostorového uspořádání území. V určitých plochách území, kde to bude účelné, využít možností ovlivnit výšku zástavby, zejména počet podlaží nebo maximální výškovou hladinu zástavby nad terénem, určit rozmezí výměry pozemků a tím ovlivnit strukturu zástavby, stanovit strukturu a charakter zástavby, stanovit intenzitu využití ploch.

Regulaci plošného a prostorového uspořádání území v maximální míře podpořit podrobným stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Kde to bude účelné, vymezit plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Zamezit urbanizaci volného krajinného prostoru mimo zastavěné části sídel a necitlivému rozšiřování zastavěných částí sídel do volné krajiny (sídly se rozumí obec Svatý Jan a jednotlivé osady).

Zamezit vzniku nevhodně urbanizovaných prostorů na okrajích sídel (venkovský charakter) a nevhodných dostaveb uvnitř sídel bez vazby na základní urbanistickou strukturu sídla. Zejména dbát na výškovou hladinu, nenarušení panorama, kompaktnost sídla, měřítko a proporce a zachování průhledů.

Kompaktnost sídla podpořit umístěním zeleně v sídle, pohledově propojovat objekty pomocí vyšší zeleně, veřejné prostory zdůraznit vyšší zelení, ideálně tradičními dřevinami. Zvýraznit urbanistické osy stromořadím nebo alejí.

Zachovat a zlepšit kvalitu bydlení v obci, posílit obytnou funkci obce. Zamezit vzniku funkčních ploch pro výrobu a ploch smíšených obytných uvnitř a v těsném sousedství zastavěného území s funkčním využitím bydlení (ani na ně měnit stávající zastavitelné plochy).

Plošné uspořádání jednotlivých funkčních ploch vymezit tak, aby se plochy nejenom vzájemně negativně neovlivňovaly a pokud možno se funkce vzájemně neomezovaly, ale aby si neškodily ani po stránce kompoziční a estetické.

Požadavky vyplývající ze stavebního zákona nebo z územně analytických podkladů

Upravit podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu tak, aby byly v souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona a přitom byl zachován původní smysl regulativů současného územního plánu.

Vyřešit závady uvedené v územně analytických podkladech, prověřit možnosti řešení:
Zastavitelné plochy dosud nezastavěné zasahující do ochranného pásma vodního zdroje vypustit či přesunout do územních rezerv a neumisťovat nové zastavitelné plochy v ochranném pásmu vodního zdroje.
Vzhledem k významnému nárůstu obyvatel vlivem migrace podmínit využití stávajících i nových zastavitelných ploch vybudováním příslušné technické a dopravní infrastruktury.
Vyřešit zpětné napojení lokálního biokoridoru na lokální biocentrum přerušeného zástavbou z doby před a během platnosti současného územního plánu; umístěním zeleně a regulací zástavby v sousedství zastavěného území.

Individuální požadavky

Individuální požadavky na zapracování nových zastavitelných ploch do územního plánu posoudit ve vztahu k celkové koncepci rozvoje obce, za současného uplatňování požadavků na ochranu hodnot řešeného území a při respektování limitů využití území.

Prověřit koncepci dopravní obsluhy nových zastavitelných ploch – všechny zastavitelné plochy musí mít vyřešen přístup, prověřit dopravní obsluhu uvnitř ploch s předpokládanou kapacitou výstavby více objektů (RD), prověřit koncepci prostupnosti krajiny (přerušený biokoridor).

Zásadně nezastavovat volnou krajinu. Když, tak pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech. Případná zástavba a zařízení infrastruktury by měla svým charakterem a strukturou odpovídat rozvolněné zástavbě tak, aby byl minimálně narušen v současném územním plánu vytyčený hodnotný prostor (pás nezastavěné krajiny) pod sídlem Svatý Jan. Uplatnit podmínky prostorové regulace a podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s maximálním důrazem na ochranu krajinného rázu a ostatních hodnot místa. Rozhodování o změnách v území (ve volné krajině) podmínit zpracováním územní studie.

Požadavky na zastavitelné plochy s kapacitou převyšujícím jeden objekt (RD). Uplatnit prvky prostorové regulace, vyloučit sídlištní a jí příbuzné struktury zástavby, v maximální míře podporovat uliční venkovskou zástavbu, stanovit jednotné měřítko zástavby. Prověřit dopravní obsluhu uvnitř plochy. Uplatnit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s důrazem na posílení obytné funkce a efektivní využití technické infrastruktury. Rozhodování o změnách v území podmínit zpracováním územní studie.

Zastavitelná plocha S9 současného územního plánu. Uplatněním prvků prostorové regulace změnit současnou maximální kapacitu plochy z 12 RD na maximálně 7 RD a současnou podlažnost z 1-2NP + podkroví na 1NP + podkroví. Stanovit uliční venkovskou strukturu zástavby, jednotné měřítko zástavby. Podrobněji stanovit podmínky technické infrastruktury – záchytné stoky pro svedení přívalových dešťových vod na severním okraji plochy. Prověřit dopravní obsluhu plochy s ohledem na výškový rozdíl mezi plochou a místní komunikací nedostatečných parametrů a kapacity na jižním okraji plochy a s ohledem na zachování retenční zeleně na jižním okraji plochy. Prověřit možnost dopravní obsluhy plochy ze severního okraje – možný přínos: rozdělení nároků na dopravní obslužnost mezi stávající nevyhovující a složitě rozšiřitelnou komunikaci na jižním okraji a novou komunikaci na okraji severním, současné řešení příjezdu a odvedení přívalových dešťových ploch, kvalitnější využití pozemků na ploše situováním zástavby ze severního okraje plochy (eliminace zastínění pozemků zástavbou). Rozhodování o změnách v území podmínit zpracováním územní studie.

Plocha bývalého areálu ZD – plocha výroby a skladování. Aktualizovat podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s důrazem na maximální omezení negativních vlivů z výroby na kvalitu bydlení v zastavěném území a zlepšení estetického a kompozičního hlediska v místě. Podmínky využití stanovit zejména s cílem zabránit spalování odpadu v kogenerační stanici s připravovanou změnou legislativy a vybudování přidružené výroby, která by přinesla zvýšené nároky na technickou infrastrukturu, zejména dopravní.

——

Prosím, abyste nás informovali, zda a v jakém rozsahu byl náš podnět zahrnut do návrhu zadání územního plánu. Rovněž jsme ochotni se zúčastnit jednání se zastupiteli a vysvětlit případné dotazy vyplývající z našeho podnětu.

S přátelským pozdravem

Za Spolek Sedlce pro život

Ing. Roman Maňásek
předseda výboru