Jak dál s alejí ke hradu II

Aktuální informace. Před Velikonocemi bylo geodetem provedeno vytýčení pravé (ve směru chůze ze vsi) hranice obecní polní cesty ze Sedlce směrem ke hradu k prvnímu remízku. Vytýčení bylo bez připomínek vlastníků sousedních pozemků. Bylo provedeno vytýčení pravé hranice cesty z důvodu, že tato strana lépe sedí na původní mez a je vhodnější k osázení (výsadba při levé hranici by nebyla logická a kolidovala by s cestou). Z vytýčení je zjevné, že osázíme-li stromy dle odsouhlaseného záměru, tj. max do jednoho metru od hranice, nebudou stromy stát “uprostřed cesty” ale budou sledovat hranici původní meze, jak to od začátku chceme.

Legálnost výsadby na hranici opíráme o následující ustanovení občanského zákoníku (vyznačeno tučně). Výsadbou aleje obnovujeme rozhradu přírodního původu v podobě meze.

§ 1017
(1) …Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

§ 1024
(1) Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné.

Pozemková úprava není pro samotnou výsadbu aleje potřeba. Vyřešení současného stavu obecní cesty je jiná věc, iniciování pozemkové úpravy je zcela v kompetenci obce. Geodet přislíbil součinnost.

Z našeho pohledu snad už nic nebrání v cestě o vydání souhlasu obce jako vlastníka pozemku s výsadbou pro náš spolek, který potřebujeme pro oznámení na životní prostředí a povodí před zahájením výsadby. Návrh textu jsme zaslali 3. dubna starostce.