Cesta spalovně otevřená?

Již od doby, co obec zvažovala pořízení nového územního plánu, tj. od počátku roku 2017, apelujeme na zastupitele, aby obec nepromarnila šanci v územním plánu zamezit možné přeměně výtopny na štěpku fy EVIKO na spalovnu odpadu a postavení peletárny – legislativa to v budoucnu umožní. Důvodem byla obava ze zhoršení kvality ovzduší (spalovna), zvýšení zátěže obyvatel hlukem (peletárna), nárůstu nákladní dopravy při návozu odpadu a dopravě dřeva (destrukce cest, hluk, zhoršení ovzduší) .

Jak to neměla obec promarnit? Tím, že se v novém územním plánu omezí podmínky pro využití stávající plochy pro výrobu a skladování v bývalém areálu ZD, kde se výtopna nachází. V územním plánu se dá totiž říci, že v dané lokalitě nelze stavět, provozovat ani měnit účel stávajících staveb, které například:

  • přinesou zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu
  • budou sloužit ke zpracování či spalování odpadu
  • budou sloužit k výrobě pelet (nebo obecně přispívat ke zvýšení hlukové zátěže) apod.

architekt zručný v územním plánování jistě dokáže vymyslet vhodné formulace.

Aby toto mohlo být v územním plánu zpracováno, je to nejprve potřeba zadat architektovi k prověření formou zadání územního plánu. Návrh tohoto zadání nyní visí k připomínkování na úřední desce obce. Připomínky může posílat každý na stavební úřad v Trhových Svinech oddělení územního plánování Ing. Rojdlovi do 18. 5. 2018.

Obec ale v návrhu zadání prověření omezení podmínek pro využití stávající plochy pro výrobu a skladování v bývalém areálu ZD nezadala. Architekt se tím tedy nemá povinnost při tvorbě územního plánu vůbec zabývat!

Apelujte na zastupitele, aby návrh zadání do 18. 5. 2018 písemně připomínkovali u stavebního úřadu a chtěli ho doplnit o prověření možností stanovit podmínky pro využití stávající plochy pro výrobu a skladování v bývalém areálu ZD tak, aby zde nemohla být provozována stavba na spalování odpadu a výrobu pelet.

Pokud návrh zadání nebude doplněn, přijdťe v hojném počtu na veřejné zasedání zastupitelstva, kde ze zákona musí být zadání zastupiteli odsouhlaseno. Třeba se podaří většinu zastupitelů přesvědčit, aby pro nedoplněné zadání nehlasovali…