Uspěli jsme v grantu

Zárodek hrušně křivice

Překvapení u hradu

Zdá se, že dobrovolnické práce na stromořadí ke hradu začíná nést ovoce. Při prohlídce stromů jsme v průběhu jara objevili zárodek prvních plodů, konkrétně u hrušně Křivice, o kterou pečuje Jirka Študlar. Gratulujume!

Grant

Nedávno jsme informovali o iniciativě MŽP Česko potřebuje 10 milionů stromů a jejím konkrétním zhmotnění v naší obci. Možnou spolupráci s obcí jsme projednali na zastupitelstvu a výsledkem je, že jak náš spolek, tak obec připravujeme na podzim vlastní výsadbu nových stromořadí.

Náš spolek navíc získal v programu Žívá komunita Nadace VIA finanční příspěvek ve výši necelých 100 tisíc korun na výsadbu zeleně v katastrech naší obce. V současné době vyjednáváme s obcí a vlastníky pozemků souhlasy k výsadbě a první z nich již máme. Výsadby proběhnou na podzim a na jaře, kdy bude potřeba projekt vyhodnotit a uzavřít. Z anotace našeho projektu:

Spolek Sedlce pro život se chystá s pomocí dalších aktivních lidí, za účasti obce a některých místních a partnerských organizací vysázet do volné krajiny, podél cest a na mezích stromořadí především starých odrůd ovocných stromů doplněných výsadbou keřů a remízů.

Je důležité, že zájem o projekt projevují, jak mladé rodiny, které se do obce nově přistěhovaly, tak i občané z řad starousedlíků se zájmem o prostředí ve kterém žijí. Realizace projektu je tak ideální platformou pro setkání těchto dvou skupin obyvatel obce a přispěje k jejich vzájemné komunikaci, jejíž absence je často zdrojem neshod.

Vrátíme tak krajině její rozmanitost, pomůžeme zadržovat vodu v krajině a zároveň vytvoříme místo pro pravidelné setkávání místní komunity (např. při sklizni ovoce a společné údržbě stromů). Články uveřejněnými v místních (obecních) periodikách a na webu přispějeme k probuzení zájmu dalších potenciálních účastníků projektu o zapojení do akce a také ke vzdělání obyvatel v oblasti péče o krajinu.

Konkrétní informace o lokalitách a o tom, jak se zapojit, uveřejníme na podzim.