Úprava okolí na Lomském potoce

Přišli jsme s nápadem přeměnit dva zanedbané páchnoucí rybníky na Lomském potoce pod lesním hřištěm na důstojnější přírodní prostor. Do těchto rybníků je vyveden odtok ČOV Sv. Jan a slouží jako stabilizační nádrže. Rybníky bychom chtěli vyčistit, břehy upravit a prosvětlit, polní cesty k nim vedoucí obnovit a osázet doprovodnou zelení (aleje).

Kromě nové vycházkové zóny, která by tak vznikla, by úpravy přispěly ke zlepšení podmínek pro zadržování vody v krajině, vytvoření podmínek pro snížení eroze půdy (jsme v oblasti se zvýšenou erozí) a obnově původních krajinných prvků, tedy ke všemu, co máme zakotveno v územním plánu. Zároveň by se mohl vyřešit příjezd k rybníkům, který je v současné době vyježděný po soukromých pozemcích v rozporu s katastrem.

Podpora od AOPK

Nápad jsme konzultovali s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a odezva byla pozitivní. Na celou akci by šlo u AOPK získat dotaci. Jedinou podmínkou by bylo provést v rámci připravované rekonstrukce ČOV technické opatření pro snížení eutrofizace vypouštěné vody (voda nadbytečně obohacená o živiny).

Řešení v zastupitelstvu

Požádali jsme zastupitele o pomoc. Stavební pracovní skupina vyvolala jednání s ČEVAK, zda by šlo stávající projekt rekonstrukce ČOV rozšířit. Ze schůzky vyplynulo, že parametry vypouštěné vody jsou v projektu nastaveny na horní mez, kterou povoluje norma, ale v reálu budou mnohem nižší a stupeň eutrofizace bude tedy vyhovovat podmínkám pro získání dotace. Zastupitelé se přiklonili k tomu, stávající projekt nyní nerozšiřovat a vyčkat na výsledky rozborů až po rekonstrukci ČOV. To je ale problém z hlediska dotací AOPK, protože ty skončí dříve, než bude ČOV zrekonstruována.

Vyřešení příjezdových cest lze řešit několika způsoby. Legislativně nejjednodušší varianta je vytyčit a do stavu polní cesty obnovit nevyužívanou a v katastru zakreslenou komunikaci od truhlárny v Sedlci. Není potřeba pozemková úprava, je možnost získat dotaci AOPK. Legislativně a časově náročnější je provedení pozemkové úpravy (výměna části soukromých pozemků za obecní nebo prodej do vlastnictví obce) kterou by se legalizovaly vyježděné cesty ze Sedlce a ze Sv. Jana, mohly by se rozšířit a osázet alejemi. V tomto bodě si zastupitelé nedali žádný termín k rozhodnutí a půjde-li se cestou pozemkové úpravy, nestihnou se dotace na realizaci.

Samotné vyčištění stabilizačních nádrží (rybníků) by šlo zřejmě zahrnout do projektu rekonstrukce ČOV v průběhu realizace jako změna stavby před jejím dokončením. Muselo by se ovšem už nyní začít alespoň v podobě zjištění aktuálního stavu – odběru vzorků a rozboru vody. Stavební pracovní skupina požádala starostku o zajištění těchto rozborů.

Co dál?

Za současného stavu navrhneme zastupitelům oddělit úpravy rybníků od obnovy polních cest s výsadbou alejí a podat žádost o dotaci AOPK na cesty. Zbytek se vyřeší buď z peněz na realizaci ČOV nebo jinak, ale už ne z dotace AOPK, které skončí.

Mapový podklad úprav okolí