Jak dál s alejí ke hradu

V české kotlině leckdy nejdou věci jednoduše. Jak jsme informovali, na úřední desce obce musel být vyvěšen záměr na výsadbu aleje ke hradu. Připomínky došly vesměs z obav o neprůjezdnost polní cesty po výsadbě. Již z našich původních podkladů zaslaných na obec v průběhu letošního jara bylo ale zřejmé, že cesta zůstane průjezdná v dnešní šířce.

Nicméně při prvotním zaměření geodetem se zjistilo, že katastrální mapa nerespektuje skutečnou hranici meze v terénu. Obec odsouhlasila, aby geodet vypracoval návrh na opravu chyby v katastrálním operátu s možností rozšíření stávající cesty. Následně budou obesláni dotčení vlastníci, aby se k návrhu vyjádřili.

Připomínáme, že v současné době je cesta vyježděná plně na soukromých pozemcích. Obec se s návrhem na opravu snaží vyjít vlastníkům okolních pozemků vstříc.