Česko potřebuje 10 mil stromů

Česko potřebuje 10 milionů stromů

Vážení zastupitelé,

chtěli bychom Vás informovat, že Ministerstvo životního prostředí spolu s Nadací Partnerství a dalšími třemi desítkami organizací má v plánu do české krajiny a obcí vysázet deset milionů stromů. Ty by měly pomoci zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha, půdní eroze, ztráty povrchových i podzemních vod nebo přehřívání měst

Výzva

„Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva. Naším úkolem je připravit krajinu na změnu klimatu a vše, co s tím souvisí. A strom patří k těm nejúčinnějším nástrojům, které mají lidé k dispozici,” vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata důvody vzniku iniciativy. Ta má za cíl spojit obce, veřejný i firemní sektor, spolky i vlastníky půdy.

Iniciativa je podporována zástupci odborných platforem arboristů, měst a obcí a jejich svazu, Státního fondu životního prostředí ČR, Státního pozemkového úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny, Mendelovy univerzity nebo řady ekologických nevládních organizací. Všichni se shodují na tom, že cíl vysadit jeden strom za každého obyvatele Česka je reálný.

„Výsadba stromů a zeleně v obcích i ve volné krajině je velmi účinným nástrojem, jak zadržovat vodu tam, kde ji potřebujeme. Vedle toho ale umí ochlazovat naše města nebo zlepšovat kvalitu ovzduší, stejně jako pomáhají zpomalovat erozi půdy díky tomu, jak člení bloky orné půdy na menší celky,“ podotýká ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Na webových stránkách iniciativy bude moci každý člověk zaregistrovat svou vlastní výsadbu. Bude to v podstatě jeho individuální příspěvek ke zvládání klimatické výzvy. Zároveň zde najde nejlepší praxi s výsadbou i péčí o stromy a také možnosti, jak a kde na výsadbu stromů sehnat finance,” uzavírá ředitel Kundrata.

Start projektu

Iniciativa se rozběhne na podzim letošního roku a navazuje na loňskou kampaň Stromy svobody 1918–2018, která proběhla jako součást oslav výročí republiky. Hlavním cílem je podpora a propojení aktivních lidí a organizací, které výsadby stromů provádějí nebo je financují.

Návrh spolku

Navrhujeme zastupitelům, aby se naše obec aktivně zapojila do této iniciativy ve spolupráci s naším spolkem jako rovnocenným partnerem. Společně bychom mohli vytipovat vhodné lokality pro výsadbu, jednat s vlastníky pozemků, zajistit financování formou dotací či ze soukromých prostředků, oslovit dobrovolníky, kteří by výsadbu provedli včetně následné péče o stromy. Mohli bychom tak navázat na loni realizované výsadby v Sedlci a Chlumu. A nemusí jít hned o stromořadí – každý jednotlivý strom se počítá!

Prosíme o odpověď, zda by měla obec zájem v této věci spolupracovat s naším spolkem a v případě že ano, navrhujeme ústní jednání na obci, kde bychom mohli prodiskutovat konkrétní způsoby spolupráce.